1-dən 100 Swedish nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Noll
1 Bir 3
2 Iki Två
3 Üç Tre
4 Dörd Fyra
5 Beş Fem
6 Altı Sex
7 Yeddi Sju
8 Səkkiz åtta
9 Doqquz Nio
10 On Tio
11 On bir Elva
12 On iki Tolv
13 On üç Tretton
14 On dörd Fjorton
15 On beş Femton
16 On altı Sexton
17 On yeddi Sjutton
18 On səkkiz Arton
19 On doqquz Nitton
20 Iyirmi Tjugo
21 Iyirmi bir Tjugo en
22 İyirmi iki Tjugo två
23 Iyirmi üç Tjugo tre
24 Iyirmi dörd Tjugo fyra
25 Iyirmi beş Tjugofem
26 Iyirmi altı Tjugo sex
27 Iyirmi yeddi Tjugo sju
28 Iyirmi səkkiz Tjugoåtta
29 Iyirmi doqquz Tjugo nio
30 Otuz Trettio
31 Otuz bir Trettio en
32 Otuz iki Trettio två
33 Otuz üç Trettio tre
34 Otuz dörd Trettio fyra
35 Otuz beş Trettiofem
36 Otuz altı Trettio sex
37 Otuz yeddi Trettio sju
38 Otuz səkkiz Trettio åtta
39 Otuz doqquz Trettio nio
40 Qırx Forty
41 Qırx bir Fyrtio en
42 Qırx iki Fyrtio två
43 Qırx üç Fyrtio tre
44 Qırx dörd Fyrtio fyra
45 Qırx beş Forty fem
46 Qırx altı Forty sex
47 Qırx yeddi Forty sju
48 Qırx səkkiz Fyrtio åtta
49 Qırx doqquz Fyrtio nio
50 Əlli Femtio
51 Əlli bir Femtio en
52 Əlli iki Femtio två
53 Əlli üç Femtio tre
54 Əlli dörd Femtio fyra
55 Əlli beş Femtio fem
56 Əlli altı Femtio sex
57 Əlli yeddi Femtio sju
58 Əlli səkkiz Femtio åtta
59 Əlli doqquz Femtio nio
60 Altmış Sextio
61 Altmış bir Sextio en
62 Sixty iki Sextio två
63 Altmış üç Sextio tre
64 Altmış dörd Sextio fyra
65 Altmış beş Sextiofem
66 Altmış altı Sextio sex
67 Altmış yeddi Sextio sju
68 Altmış səkkiz Sextio åtta
69 Sixty doqquz Sextio nio
70 Yetmiş Sjuttio
71 Yetmiş bir Sjuttio en
72 Yetmiş iki Sjuttio två
73 Yetmiş üç Sjuttio tre
74 Yetmiş dörd Sjuttio fyra
75 Yetmiş beş Sjuttiofem
76 Yetmiş altı Sjuttio sex
77 Yetmiş yeddi Sjuttio syv
78 Yetmiş səkkiz Sjuttio åtta
79 Yetmiş doqquz Sjuttio nio
80 Səksən Åttio
81 Səksən bir Åttio en
82 Səksən iki åttio två
83 Səksən üç Åttio tre
84 Səksən dörd åttio fyra
85 Səksən beş Åttio fem
86 Səksən altı Åttio sex
87 Səksən yeddi Åttio sju
88 Səksən səkkiz åttio åtta
89 Səksən doqquz Åttio nio
90 Doxsan Nittio
91 Doxsan bir Nittio en
92 Doxsan iki Nittio två
93 Doxsan üç Nittio tre
94 Doxsan dörd Nittio fyra
95 Doxsan beş Nittiofem
96 Doxsan altı Nittio sex
97 Doxsan yeddi Nittio sju
98 Doxsan səkkiz Nittio åtta
99 Doxsan doqquz Nittio nio
100 Yüz Etthundra