1-dən 100 Spanish nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Cero
1 Bir Uno
2 Iki Dos
3 Üç Tres
4 Dörd Cuatro
5 Beş Cinco
6 Altı Seis
7 Yeddi Siete
8 Səkkiz Ocho
9 Doqquz Nueve
10 On Diez
11 On bir Once
12 On iki Doce
13 On üç Trece
14 On dörd Catorce
15 On beş Quince
16 On altı Dieciséis
17 On yeddi Diecisiete
18 On səkkiz Dieciocho
19 On doqquz Diecinueve
20 Iyirmi Veinte
21 Iyirmi bir Veinte uno
22 İyirmi iki Veintidós
23 Iyirmi üç Veintitrés
24 Iyirmi dörd Veinticuatro
25 Iyirmi beş Veinticinco
26 Iyirmi altı Veintiséis
27 Iyirmi yeddi Veintisiete
28 Iyirmi səkkiz Veintiocho
29 Iyirmi doqquz Veintinueve
30 Otuz Treinta
31 Otuz bir Treinta y uno
32 Otuz iki Treinta y dos
33 Otuz üç Treinta y tres
34 Otuz dörd Treinta y cuatro
35 Otuz beş Treinta y cinco
36 Otuz altı Treinta y seis
37 Otuz yeddi Treinta y siete
38 Otuz səkkiz Treinta y ocho
39 Otuz doqquz Treinta y nueve
40 Qırx Cuarenta
41 Qırx bir Cuarenta y uno
42 Qırx iki Cuarenta y dos
43 Qırx üç Cuarenta y tres
44 Qırx dörd Cuarenta y cuatro
45 Qırx beş Cuarenta y cinco
46 Qırx altı Cuarenta y seis
47 Qırx yeddi Cuarenta y siete
48 Qırx səkkiz Cuarenta y ocho
49 Qırx doqquz Cuarenta y nueve
50 Əlli Cincuenta
51 Əlli bir Cincuenta y uno
52 Əlli iki Cincuenta y dos
53 Əlli üç Cincuenta y tres
54 Əlli dörd Cincuenta y cuatro
55 Əlli beş Cincuenta y cinco
56 Əlli altı Cincuenta y seis
57 Əlli yeddi Cincuenta y siete
58 Əlli səkkiz Cincuenta y ocho
59 Əlli doqquz Cincuenta y nueve
60 Altmış Sesenta
61 Altmış bir Sesenta y uno
62 Sixty iki Sesenta y dos
63 Altmış üç Sesenta y tres
64 Altmış dörd Sesenta y cuatro
65 Altmış beş Sesenta y cinco
66 Altmış altı Sesenta y seis
67 Altmış yeddi Sesenta y siete
68 Altmış səkkiz Sesenta y ocho
69 Sixty doqquz Sesenta y nueve
70 Yetmiş Setenta
71 Yetmiş bir Setenta y uno
72 Yetmiş iki Setenta y dos
73 Yetmiş üç Setenta y tres
74 Yetmiş dörd Setenta y cuatro
75 Yetmiş beş Setenta y cinco
76 Yetmiş altı Setenta y seis
77 Yetmiş yeddi Setenta y siete
78 Yetmiş səkkiz Setenta y ocho
79 Yetmiş doqquz Setenta y nueve
80 Səksən Ochenta
81 Səksən bir Ochenta y uno
82 Səksən iki Ochenta y dos
83 Səksən üç Ochenta y tres
84 Səksən dörd Ochenta y cuatro
85 Səksən beş Ochenta y cinco
86 Səksən altı Ochenta y seis
87 Səksən yeddi Ochenta y siete
88 Səksən səkkiz Ochenta y ocho
89 Səksən doqquz Ochenta y nueve
90 Doxsan Noventa
91 Doxsan bir Noventa y uno
92 Doxsan iki Noventa y dos
93 Doxsan üç Noventa y tres
94 Doxsan dörd Noventa y cuatro
95 Doxsan beş Noventa y cinco
96 Doxsan altı Noventa y seis
97 Doxsan yeddi Noventa y siete
98 Doxsan səkkiz Noventa y ocho
99 Doxsan doqquz Noventa y nueve
100 Yüz Cien