1-dən 100 Persian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır صفر -
1 Bir یک -
2 Iki دو -
3 Üç سه -
4 Dörd چهار -
5 Beş پنج -
6 Altı شش -
7 Yeddi هفت -
8 Səkkiz هشت -
9 Doqquz نه نفر -
10 On ده -
11 On bir یازده -
12 On iki دوازده -
13 On üç سیزده -
14 On dörd چهارده -
15 On beş پانزده -
16 On altı شانزده -
17 On yeddi هفده -
18 On səkkiz هجده -
19 On doqquz عدد نوزده -
20 Iyirmi بیست -
21 Iyirmi bir بیست و یک -
22 İyirmi iki بیست و دو -
23 Iyirmi üç بیست و سه -
24 Iyirmi dörd بیست و چهار -
25 Iyirmi beş بیست و پنج -
26 Iyirmi altı بیست و شش -
27 Iyirmi yeddi بیست و هفت -
28 Iyirmi səkkiz بیست و هشت -
29 Iyirmi doqquz بیست و نه -
30 Otuz سی -
31 Otuz bir سی و یک -
32 Otuz iki سی و دو -
33 Otuz üç سی وسه -
34 Otuz dörd سی و چهار -
35 Otuz beş سی و پنج -
36 Otuz altı سی و ششم -
37 Otuz yeddi سی و هفت -
38 Otuz səkkiz سی و هشت -
39 Otuz doqquz سی و نهم -
40 Qırx چهل -
41 Qırx bir چهل و یک -
42 Qırx iki چهل و دو -
43 Qırx üç چهل و سه -
44 Qırx dörd چهل و چهار -
45 Qırx beş چهل و پنج -
46 Qırx altı چهل و شش -
47 Qırx yeddi چهل و هفت -
48 Qırx səkkiz چهل و هشت -
49 Qırx doqquz چهل و نه -
50 Əlli پنجاه -
51 Əlli bir پنجاه یک -
52 Əlli iki پنجاه دو -
53 Əlli üç پنجاه و سه -
54 Əlli dörd پنجاه و چهار -
55 Əlli beş پنجاه و پنج -
56 Əlli altı پنجاه و شش -
57 Əlli yeddi پنجاه و هفت -
58 Əlli səkkiz پنجاه و هشت -
59 Əlli doqquz پنجاه و نه -
60 Altmış شصت -
61 Altmış bir شصت یک -
62 Sixty iki شصت و دو -
63 Altmış üç شصت و سه و -
64 Altmış dörd شصت و چهار -
65 Altmış beş شصت و پنج -
66 Altmış altı شصت و شش -
67 Altmış yeddi شصت و هفت -
68 Altmış səkkiz شصت و هشت -
69 Sixty doqquz شصت و نه -
70 Yetmiş هفتاد -
71 Yetmiş bir هفتاد و یک -
72 Yetmiş iki هفتاد و دو -
73 Yetmiş üç هفتاد و سه -
74 Yetmiş dörd هفتاد و چهار -
75 Yetmiş beş هفتاد و پنج -
76 Yetmiş altı هفتاد و شش -
77 Yetmiş yeddi هفتاد و هفت -
78 Yetmiş səkkiz هفتاد و هشت -
79 Yetmiş doqquz هفتاد و نه -
80 Səksən هشتاد -
81 Səksən bir هشتاد و یک -
82 Səksən iki هشتاد و دو -
83 Səksən üç هشتاد و سه -
84 Səksən dörd هشتاد و چهار -
85 Səksən beş هشتاد و پنج -
86 Səksən altı هشتاد و شش -
87 Səksən yeddi هشتاد و هفت -
88 Səksən səkkiz هشتاد و هشت -
89 Səksən doqquz هشتاد و نه -
90 Doxsan نود -
91 Doxsan bir نود و یک -
92 Doxsan iki نود و دو -
93 Doxsan üç نود و سه -
94 Doxsan dörd نود و چهار -
95 Doxsan beş نود و پنج -
96 Doxsan altı نود و شش -
97 Doxsan yeddi نود و هفت -
98 Doxsan səkkiz نود و هشت -
99 Doxsan doqquz نود و نه -
100 Yüz یکصد -