1-dən 100 German nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Null
1 Bir Eins
2 Iki Zwei
3 Üç Drei
4 Dörd Vier
5 Beş Fünf
6 Altı Sechs
7 Yeddi Sieben
8 Səkkiz Acht
9 Doqquz Neun
10 On Zehn
11 On bir Elf
12 On iki Zwölf
13 On üç Dreizehn
14 On dörd Vierzehn
15 On beş Fünfzehn
16 On altı Sechzehn
17 On yeddi Siebzehn
18 On səkkiz Achtzehn
19 On doqquz Neunzehn
20 Iyirmi Zwanzig
21 Iyirmi bir Einundzwanzig
22 İyirmi iki Zweiundzwanzig
23 Iyirmi üç Dreiundzwanzig
24 Iyirmi dörd Vierundzwanzig
25 Iyirmi beş Fϋnfundzwanzig
26 Iyirmi altı Sechsundzwanzig
27 Iyirmi yeddi Siebenundzwanzig
28 Iyirmi səkkiz Achtundzwanzig
29 Iyirmi doqquz Neunundzwanzig
30 Otuz Dreißig
31 Otuz bir Einunddreißig
32 Otuz iki Zweiunddreißig
33 Otuz üç Dreiunddreißig
34 Otuz dörd Vierunddreißig
35 Otuz beş Fϋnfunddreißig
36 Otuz altı Sechsunddreißig
37 Otuz yeddi Siebenunddreißig
38 Otuz səkkiz Achtunddreißig
39 Otuz doqquz Neununddreißig
40 Qırx Vierzig
41 Qırx bir Einundvierzig
42 Qırx iki Zweiundvierzig
43 Qırx üç Dreiundvierzig
44 Qırx dörd Vierundvierzig
45 Qırx beş Fϋnfundvierzig
46 Qırx altı Sechsundvierzig
47 Qırx yeddi Siebenundvierzig
48 Qırx səkkiz Achtundvierzig
49 Qırx doqquz Neunundvierzig
50 Əlli Fϋnfzig
51 Əlli bir Einundfϋnfzig
52 Əlli iki Zweiundfϋnfzig
53 Əlli üç Dreiundfϋnfzig
54 Əlli dörd Vierundfϋnfzig
55 Əlli beş Fϋnfundfϋnfzig
56 Əlli altı Sechsundfϋnfzig
57 Əlli yeddi Siebenundfϋnfzig
58 Əlli səkkiz Achtundfϋnfzig
59 Əlli doqquz Neunundfünfzig
60 Altmış Sechzig
61 Altmış bir Einundsechzig
62 Sixty iki Zweiundsechzig
63 Altmış üç Dreiundsechzig
64 Altmış dörd Vierundsechzig
65 Altmış beş Fϋnfundsechzig
66 Altmış altı Sechsundsechzig
67 Altmış yeddi Siebenundsechzig
68 Altmış səkkiz Achtundsechzig
69 Sixty doqquz Neunundsechzig
70 Yetmiş Siebzig
71 Yetmiş bir Einundsiebzig
72 Yetmiş iki Zweiundsiebzig
73 Yetmiş üç Dreiundsiebzig
74 Yetmiş dörd Vierundsiebzig
75 Yetmiş beş Fϋnfundsiebzig
76 Yetmiş altı Sechsundsiebzig
77 Yetmiş yeddi Siebenundsiebzig
78 Yetmiş səkkiz Achtundsiebzig
79 Yetmiş doqquz Neunundsiebzig
80 Səksən Achtzig
81 Səksən bir Einundachtzig
82 Səksən iki Zweiundachtzig
83 Səksən üç Dreiundachtzig
84 Səksən dörd Vierundachtzig
85 Səksən beş Fϋnfundachtzig
86 Səksən altı Sechsundachtzig
87 Səksən yeddi Siebenundachtzig
88 Səksən səkkiz Achtundachtzig
89 Səksən doqquz Neunundachtzig
90 Doxsan Neunzig
91 Doxsan bir Einundneunzig
92 Doxsan iki Zweiundneunzig
93 Doxsan üç Dreiundneunzig
94 Doxsan dörd Vierundneunzig
95 Doxsan beş Fϋnfundneunzig
96 Doxsan altı Sechsundneunzig
97 Doxsan yeddi Siebenundneunzig
98 Doxsan səkkiz Achtundneunzig
99 Doxsan doqquz Neunundneunzig
100 Yüz Hundert