1-dən 100 Finnish nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nolla
1 Bir Yksi
2 Iki Kaksi
3 Üç Kolme
4 Dörd Neljä
5 Beş Viisi
6 Altı Kuusi
7 Yeddi Seitsemän
8 Səkkiz Kahdeksan
9 Doqquz Yhdeksän
10 On Kymmenen
11 On bir Yksitoista
12 On iki Kaksitoista
13 On üç Kolmetoista
14 On dörd Neljätoista
15 On beş Viisitoista
16 On altı Kuusitoista
17 On yeddi Seitsemäntoista
18 On səkkiz Kahdeksantoista
19 On doqquz Yhdeksäntoista
20 Iyirmi Kaksikymmentä
21 Iyirmi bir Kaksikymmentäyksi
22 İyirmi iki Kaksikymmentäkaksi
23 Iyirmi üç Kaksikymmentä kolme
24 Iyirmi dörd Kaksikymmentäneljä
25 Iyirmi beş Kaksikymmentäviisi
26 Iyirmi altı Kaksikymmentä kuusi
27 Iyirmi yeddi Kaksikymmentä seitsemän
28 Iyirmi səkkiz Kaksikymmentäkahdeksan
29 Iyirmi doqquz Kaksikymmentä yhdeksän
30 Otuz Kolmekymmentä
31 Otuz bir Kolmekymmentäyksi
32 Otuz iki Kolmekymmentäkaksi
33 Otuz üç Kolmekymmentä kolme
34 Otuz dörd Kolmekymmentä neljä
35 Otuz beş Kolmekymmentä viisi
36 Otuz altı Kolmekymmentä kuusi
37 Otuz yeddi Kolmekymmentäseitsemän
38 Otuz səkkiz Kolmekymmentä kahdeksan
39 Otuz doqquz Kolmekymmentä yhdeksän
40 Qırx Neljäkymmentä
41 Qırx bir Neljäkymmentä yksi
42 Qırx iki Neljäkymmentä kaksi
43 Qırx üç Neljäkymmentä kolme
44 Qırx dörd Neljäkymmentä neljä
45 Qırx beş Neljäkymmentäviisi
46 Qırx altı Neljäkymmentä kuusi
47 Qırx yeddi Neljäkymmentä seitsemän
48 Qırx səkkiz Neljäkymmentä kahdeksan
49 Qırx doqquz Neljäkymmentä yhdeksän
50 Əlli Viisikymmentä
51 Əlli bir Viisikymmentä yksi
52 Əlli iki Viisikymmentä kaksi
53 Əlli üç Viisikymmentä kolme
54 Əlli dörd Viisikymmentä neljä
55 Əlli beş Viisikymmentä viisi
56 Əlli altı Viisikymmentä kuusi
57 Əlli yeddi Viisikymmentä seitsemän
58 Əlli səkkiz Viisikymmentä kahdeksan
59 Əlli doqquz Viisikymmentä yhdeksän
60 Altmış Kuusikymmentä
61 Altmış bir Kuusikymmentä yksi
62 Sixty iki Kuusikymmentä kaksi
63 Altmış üç Kuusikymmentäkolme
64 Altmış dörd Kuusikymmentä neljä
65 Altmış beş Kuusikymmentä viisi
66 Altmış altı Kuusikymmentä kuusi
67 Altmış yeddi Kuusikymmentä seitsemän
68 Altmış səkkiz Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sixty doqquz Kuusikymmentä yhdeksän
70 Yetmiş Seitsemänkymmentä
71 Yetmiş bir Seitsemänkymmentä yksi
72 Yetmiş iki Seitsemänkymmentä kaksi
73 Yetmiş üç Seitsemänkymmentä kolme
74 Yetmiş dörd Seitsemänkymmentä neljä
75 Yetmiş beş Seitsemänkymmentä viisi
76 Yetmiş altı Seitsemänkymmentä kuusi
77 Yetmiş yeddi Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Yetmiş səkkiz Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Yetmiş doqquz Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Səksən Kahdeksankymmentä
81 Səksən bir Kahdeksankymmentä yksi
82 Səksən iki Kahdeksankymmentä kaksi
83 Səksən üç Kahdeksankymmentä kolme
84 Səksən dörd Kahdeksankymmentä neljä
85 Səksən beş Kahdeksankymmentä viisi
86 Səksən altı Kahdeksankymmentä kuusi
87 Səksən yeddi Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Səksən səkkiz Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Səksən doqquz Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Doxsan Yhdeksänkymmentä
91 Doxsan bir Yhdeksänkymmentäyksi
92 Doxsan iki Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Doxsan üç Ninety kolme
94 Doxsan dörd Ninety neljä
95 Doxsan beş Yhdeksänkymmentä viisi
96 Doxsan altı Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Doxsan yeddi Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Doxsan səkkiz Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Doxsan doqquz Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Yüz Sata