1-dən 100 Estonian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır null -
1 Bir üks -
2 Iki Kaks -
3 Üç Kolm -
4 Dörd Neli -
5 Beş Viis -
6 Altı Kuus -
7 Yeddi Seitse -
8 Səkkiz Kaheksa -
9 Doqquz üheksa -
10 On Kümme -
11 On bir üksteist -
12 On iki Kaksteist -
13 On üç Kolmteist -
14 On dörd Neliteist -
15 On beş Viisteist -
16 On altı Kuusteist -
17 On yeddi Seitseteist -
18 On səkkiz Kaheksateist -
19 On doqquz üheksateist -
20 Iyirmi Kakskümmend -
21 Iyirmi bir Kakskümmend üks -
22 İyirmi iki Kakskümmend kaks -
23 Iyirmi üç Kakskümmend kolm -
24 Iyirmi dörd Kakskümmend neli -
25 Iyirmi beş Kakskümmend viis -
26 Iyirmi altı Kakskümmend kuus -
27 Iyirmi yeddi Kakskümmend seitse -
28 Iyirmi səkkiz Kakskümmend kaheksa -
29 Iyirmi doqquz Kakskümmend üheksa -
30 Otuz Kolmkümmend -
31 Otuz bir Kolmkümmend üks -
32 Otuz iki Kolmkümmend kaks -
33 Otuz üç Kolmkümmend kolm -
34 Otuz dörd Kolmkümmend neli -
35 Otuz beş Kolmkümmend viis -
36 Otuz altı Kolmkümmend kuus -
37 Otuz yeddi Kolmkümmend seitse -
38 Otuz səkkiz Kolmkümmend kaheksa -
39 Otuz doqquz Kolmkümmend üheksa -
40 Qırx Nelikümmend -
41 Qırx bir Nelikümmend üks -
42 Qırx iki Nelikümmend kaks -
43 Qırx üç Nelikümmend kolm -
44 Qırx dörd Nelikümmend neli -
45 Qırx beş Nelikümmend viis -
46 Qırx altı Nelikümmend kuus -
47 Qırx yeddi Nelikümmend seitse -
48 Qırx səkkiz Nelikümmend kaheksa -
49 Qırx doqquz Nelikümmend üheksa -
50 Əlli Viiskümmend -
51 Əlli bir Viiskümmend üks -
52 Əlli iki Viiskümmend kaks -
53 Əlli üç Viiskümmend kolm -
54 Əlli dörd Viiskümmend neli -
55 Əlli beş Viiskümmend viis -
56 Əlli altı Viiskümmend kuus -
57 Əlli yeddi Viiskümmend seitse -
58 Əlli səkkiz Viiskümmend kaheksa -
59 Əlli doqquz Viiskümmend üheksa -
60 Altmış Kuuskümmend -
61 Altmış bir Kuuskümmend üks -
62 Sixty iki Kuuskümmend kaks -
63 Altmış üç Kuuskümmend kolm -
64 Altmış dörd Kuuskümmend neli -
65 Altmış beş Kuuskümmend viis -
66 Altmış altı Kuuskümmend kuus -
67 Altmış yeddi Kuuskümmend seitse -
68 Altmış səkkiz Kuuskümmend kaheksa -
69 Sixty doqquz Kuuskümmend üheksa -
70 Yetmiş Seitsekümmend -
71 Yetmiş bir Seitsekümmend üks -
72 Yetmiş iki Seitsekümmend kaks -
73 Yetmiş üç Seitsekümmend kolm -
74 Yetmiş dörd Seitsekümmend neli -
75 Yetmiş beş Seitsekümmend viis -
76 Yetmiş altı Seitsekümmend kuus -
77 Yetmiş yeddi Seitsekümmend seitse -
78 Yetmiş səkkiz Seitsekümmend kaheksa -
79 Yetmiş doqquz Seitsekümmend üheksa -
80 Səksən Kaheksakümmend -
81 Səksən bir Kaheksakümmend üks -
82 Səksən iki Kaheksakümmend kaks -
83 Səksən üç Kaheksakümmend kolm -
84 Səksən dörd Kaheksakümmend neli -
85 Səksən beş Kaheksakümmend viis -
86 Səksən altı Kaheksakümmend kuus -
87 Səksən yeddi Kaheksakümmend seitse -
88 Səksən səkkiz Kaheksakümmend kaheksa -
89 Səksən doqquz Kaheksakümmend üheksa -
90 Doxsan Üheksakümmend -
91 Doxsan bir Üheksakümmend üks -
92 Doxsan iki Üheksakümmend kaks -
93 Doxsan üç Üheksakümmend kolm -
94 Doxsan dörd Üheksakümmend neli -
95 Doxsan beş Üheksakümmend viis -
96 Doxsan altı Üheksakümmend kuus -
97 Doxsan yeddi Üheksakümmend seitse -
98 Doxsan səkkiz Üheksakümmend kaheksa -
99 Doxsan doqquz Üheksakümmend üheksa -
100 Yüz Sada -