1-dən 100 Dutch nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nul -
1 Bir één -
2 Iki Twee -
3 Üç Drie -
4 Dörd Vier -
5 Beş Vijf -
6 Altı Zes -
7 Yeddi Zeven -
8 Səkkiz Acht -
9 Doqquz Negen -
10 On Tien -
11 On bir Elf -
12 On iki Twaalf -
13 On üç Dertien -
14 On dörd Veertien -
15 On beş Vijftien -
16 On altı Zestien -
17 On yeddi Zeventien -
18 On səkkiz Achttien -
19 On doqquz Negentien -
20 Iyirmi Twintig -
21 Iyirmi bir Eenentwintig -
22 İyirmi iki Tweeëntwintig -
23 Iyirmi üç Drieëntwintig -
24 Iyirmi dörd Vierentwintig -
25 Iyirmi beş Vijfentwintig -
26 Iyirmi altı Zesentwintig -
27 Iyirmi yeddi Zevenentwintig -
28 Iyirmi səkkiz Achtentwintig -
29 Iyirmi doqquz Negenentwintig -
30 Otuz Dertig -
31 Otuz bir Eenendertig -
32 Otuz iki Tweeëndertig -
33 Otuz üç Drieëndertig -
34 Otuz dörd Vierendertig -
35 Otuz beş Vijfendertig -
36 Otuz altı Zesendertig -
37 Otuz yeddi Zevenendertig -
38 Otuz səkkiz Achtendertig -
39 Otuz doqquz Negenendertig -
40 Qırx Veertig -
41 Qırx bir Eenenveertig -
42 Qırx iki Tweeenveertig -
43 Qırx üç Drieënveertig -
44 Qırx dörd Vierenveertig -
45 Qırx beş Vijfenveertig -
46 Qırx altı Zesenveertig -
47 Qırx yeddi Zevenenveertig -
48 Qırx səkkiz Achtenveertig -
49 Qırx doqquz Negenenveertig -
50 Əlli Vijftig -
51 Əlli bir Eenenvijftig -
52 Əlli iki Tweeënvijftig -
53 Əlli üç Drieënvijftig -
54 Əlli dörd Vierenvijftig -
55 Əlli beş Vijfenvijftig -
56 Əlli altı Zesenvijftig -
57 Əlli yeddi Zevenenvijftig -
58 Əlli səkkiz Achtenvijftig -
59 Əlli doqquz Negenenvijftig -
60 Altmış Zestig -
61 Altmış bir Eenenzestig -
62 Sixty iki Tweeënzestig -
63 Altmış üç Drieënzestig -
64 Altmış dörd Vierenzestig -
65 Altmış beş Vijfenzestig -
66 Altmış altı Zesenzestig -
67 Altmış yeddi Zevenenzestig -
68 Altmış səkkiz Achtenzestig -
69 Sixty doqquz Negenenzestig -
70 Yetmiş Zeventig -
71 Yetmiş bir Eenenzeventig -
72 Yetmiş iki Tweeënzeventig -
73 Yetmiş üç Zeventig drie -
74 Yetmiş dörd Vierenzeventig -
75 Yetmiş beş Vijfenzeventig -
76 Yetmiş altı Zesenzeventig -
77 Yetmiş yeddi Zeventig zeven -
78 Yetmiş səkkiz Achtenzeventig -
79 Yetmiş doqquz Negenenzeventig -
80 Səksən Tachtig -
81 Səksən bir Eenentachtig -
82 Səksən iki Tweeëntachtig -
83 Səksən üç Drieëntachtig -
84 Səksən dörd Vierentachtig -
85 Səksən beş Vijfentachtig -
86 Səksən altı Zesentachtig -
87 Səksən yeddi Zevenentachtig -
88 Səksən səkkiz Achtentachtig -
89 Səksən doqquz Negenentachtig -
90 Doxsan Negentig -
91 Doxsan bir Eenennegentig -
92 Doxsan iki Tweeënnegentig -
93 Doxsan üç Drieënnegentig -
94 Doxsan dörd Vierennegentig -
95 Doxsan beş Vijfennegentig -
96 Doxsan altı Zesennegentig -
97 Doxsan yeddi Negentig zeven -
98 Doxsan səkkiz Achtennegentig -
99 Doxsan doqquz Negenennegentig -
100 Yüz Honderd -