1-dən 100 Armenian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır զրո -
1 Bir մեկ -
2 Iki երկու -
3 Üç երեք -
4 Dörd չորս -
5 Beş հինգ -
6 Altı վեց -
7 Yeddi յոթ -
8 Səkkiz ութ -
9 Doqquz ինը -
10 On տասը -
11 On bir տասնմեկ -
12 On iki տասներկու -
13 On üç տասներորդ -
14 On dörd տասնչորս -
15 On beş տասնհինգ -
16 On altı տասնվեց -
17 On yeddi տասնյոթ -
18 On səkkiz տասնութ -
19 On doqquz տասնինն -
20 Iyirmi քսան -
21 Iyirmi bir քսան -
22 İyirmi iki քսան երկու -
23 Iyirmi üç քսաներեք -
24 Iyirmi dörd քսանչորս -
25 Iyirmi beş քսանհինգ -
26 Iyirmi altı քսանվեց -
27 Iyirmi yeddi քսան յոթ -
28 Iyirmi səkkiz քսան ութ -
29 Iyirmi doqquz քսանինը -
30 Otuz երեսուն -
31 Otuz bir երեսուն մեկ -
32 Otuz iki երեսուն երկու -
33 Otuz üç երեսուն երեք -
34 Otuz dörd երեսուն չորս -
35 Otuz beş երեսուն հինգ -
36 Otuz altı երեսուն վեց -
37 Otuz yeddi երեսուն յոթ -
38 Otuz səkkiz երեսուն ութ -
39 Otuz doqquz երեսուն ինը -
40 Qırx քառասուն -
41 Qırx bir քառասունմեկ -
42 Qırx iki քառասուներկու -
43 Qırx üç քառասուներեք -
44 Qırx dörd քառասունչորս -
45 Qırx beş քառասունհինգ -
46 Qırx altı քառասունվեց -
47 Qırx yeddi քառասունյոթ -
48 Qırx səkkiz քառասունութ -
49 Qırx doqquz քառասուն ինը -
50 Əlli հիսուն -
51 Əlli bir հիսունմեկ -
52 Əlli iki Հիսուն երկու -
53 Əlli üç Հիսուն երեք -
54 Əlli dörd հիսունչորս -
55 Əlli beş հիսունհինգ -
56 Əlli altı հիսուն վեց -
57 Əlli yeddi հիսունյոթ -
58 Əlli səkkiz հիսուն ութ -
59 Əlli doqquz հիսուն ինը -
60 Altmış վաթսուն -
61 Altmış bir վաթսուն մեկ -
62 Sixty iki վաթսուն երկու -
63 Altmış üç վաթսուն երեք -
64 Altmış dörd վաթսուն չորս -
65 Altmış beş վաթսուն հինգ -
66 Altmış altı վաթսուն վեց -
67 Altmış yeddi վաթսուն յոթ -
68 Altmış səkkiz վաթսունութ -
69 Sixty doqquz վաթսունինը -
70 Yetmiş յոթանասուն -
71 Yetmiş bir յոթանասուն մեկ -
72 Yetmiş iki յոթանասուն երկու -
73 Yetmiş üç յոթանասուն երեք -
74 Yetmiş dörd յոթանասուն չորս -
75 Yetmiş beş յոթանասուն հինգ -
76 Yetmiş altı յոթանասուն վեց -
77 Yetmiş yeddi յոթանասուն յոթ -
78 Yetmiş səkkiz յոթանասունութ -
79 Yetmiş doqquz յոթանասուն ինը -
80 Səksən ութսուն -
81 Səksən bir ութսուն մեկ -
82 Səksən iki ութսուն երկու -
83 Səksən üç ութսուն երեք -
84 Səksən dörd ութսունչորս -
85 Səksən beş ութսունհինգ -
86 Səksən altı ութսուն վեց -
87 Səksən yeddi ութսուն յոթ -
88 Səksən səkkiz ութսուն ութ -
89 Səksən doqquz ութսուն ինը -
90 Doxsan իննսուն -
91 Doxsan bir իննսուն մեկ -
92 Doxsan iki իննսուն երկու -
93 Doxsan üç իննսուն երեք -
94 Doxsan dörd իննսուն չորս -
95 Doxsan beş իննսունհինգ -
96 Doxsan altı իննսունվեց -
97 Doxsan yeddi իննսուն յոթ -
98 Doxsan səkkiz իննսուն ութ -
99 Doxsan doqquz իննսուն ինը -
100 Yüz հարյուր -