1-dən 100 Albanian nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Një -
2 Iki Dy -
3 Üç Tre -
4 Dörd Katër -
5 Beş Pesë -
6 Altı Gjashtë -
7 Yeddi Shtatë -
8 Səkkiz Tetë -
9 Doqquz Nëntë -
10 On Dhjetë -
11 On bir Njëmbëdhjetë -
12 On iki Dymbëdhjetë -
13 On üç Trembëdhjetë -
14 On dörd Katërmbëdhjetë -
15 On beş Pesëmbëdhjetë -
16 On altı Gjashtëmbëdhjetë -
17 On yeddi Shtatëmbëdhjetë -
18 On səkkiz Tetëmbëdhjetë -
19 On doqquz Nëntëmbëdhjetë -
20 Iyirmi Njëzet -
21 Iyirmi bir Njëzet e një -
22 İyirmi iki Njëzet e dy -
23 Iyirmi üç Njëzet e tre -
24 Iyirmi dörd Njëzet e katër -
25 Iyirmi beş Njëzet e pese -
26 Iyirmi altı Njëzet e gjashtë -
27 Iyirmi yeddi Njëzet e shtatë -
28 Iyirmi səkkiz Njëzet e tetë -
29 Iyirmi doqquz Njëzet e nëntë -
30 Otuz Tridhjetë -
31 Otuz bir Tridhjetë një -
32 Otuz iki Tridhjetë e dy -
33 Otuz üç Tridhjetë e tre -
34 Otuz dörd Tridhjetë e katër -
35 Otuz beş Tridhjetë e pesë -
36 Otuz altı Tridhjetë e gjashtë -
37 Otuz yeddi Tridhjetë e shtatë -
38 Otuz səkkiz Tridhjetë e tetë -
39 Otuz doqquz Tridhjetë e nëntë -
40 Qırx Dyzetë -
41 Qırx bir Dyzet e një -
42 Qırx iki Dyzet e dy -
43 Qırx üç Dyzet e tre -
44 Qırx dörd Dyzet e katër -
45 Qırx beş Dyzet e pesë -
46 Qırx altı Dyzet e gjashtë -
47 Qırx yeddi Dyzet e shtatë -
48 Qırx səkkiz Dyzet e tetë -
49 Qırx doqquz Dyzet e nëntë -
50 Əlli Pesëdhjetë -
51 Əlli bir Pesëdhjetë e një -
52 Əlli iki Pesëdhjetë e dy -
53 Əlli üç Pesëdhjetë e tre -
54 Əlli dörd Pesëdhjetë e katër -
55 Əlli beş Pesëdhjetë e pesë -
56 Əlli altı Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Əlli yeddi Pesëdhjetë e shtatë -
58 Əlli səkkiz Pesëdhjetë e tetë -
59 Əlli doqquz Pesëdhjetë e nëntë -
60 Altmış Gjashtëdhjetë -
61 Altmış bir Gjashtëdhjetë e një -
62 Sixty iki Gjashtëdhjetë e dy -
63 Altmış üç Gjashtëdhjetë e tre -
64 Altmış dörd Gjashtëdhjetë e katër -
65 Altmış beş Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Altmış altı Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Altmış yeddi Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Altmış səkkiz Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sixty doqquz Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Yetmiş Shtatëdhjetë -
71 Yetmiş bir Shtatëdhjetë e një -
72 Yetmiş iki Shtatëdhjetë e dy -
73 Yetmiş üç Shtatëdhjetë e tre -
74 Yetmiş dörd Shtatëdhjetë e katër -
75 Yetmiş beş Shtatëdhjetë e pesë -
76 Yetmiş altı Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Yetmiş yeddi Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Yetmiş səkkiz Shtatëdhjetë e tetë -
79 Yetmiş doqquz Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Səksən Tetëdhjetë -
81 Səksən bir Tetëdhjetë e një -
82 Səksən iki Tetëdhjetë e dy -
83 Səksən üç Tetëdhjetë e tre -
84 Səksən dörd Tetëdhjetë e katër -
85 Səksən beş Tetëdhjetë e pesë -
86 Səksən altı Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Səksən yeddi Tetëdhjetë e shtatë -
88 Səksən səkkiz Tetëdhjetë e tetë -
89 Səksən doqquz Tetëdhjetë e nëntë -
90 Doxsan Nëntëdhjetë -
91 Doxsan bir Nëntëdhjetë e një -
92 Doxsan iki Nëntëdhjetë e dy -
93 Doxsan üç Nëntëdhjetë e tre -
94 Doxsan dörd Nëntëdhjetë e katër -
95 Doxsan beş Nëntëdhjetë e pesë -
96 Doxsan altı Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Doxsan yeddi Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Doxsan səkkiz Nëntëdhjetë e tetë -
99 Doxsan doqquz Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Yüz Njëqindë -