1-dən 100 Afrikaans nömrələri

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Een -
2 Iki Twee -
3 Üç Drie -
4 Dörd Vier -
5 Beş Vyf -
6 Altı Ses -
7 Yeddi Sewe -
8 Səkkiz Agt -
9 Doqquz Nege -
10 On Tien -
11 On bir Elf -
12 On iki Twaalf -
13 On üç Dertien -
14 On dörd Veertien -
15 On beş Vyftien -
16 On altı Sestien -
17 On yeddi Sewentien -
18 On səkkiz Agtien -
19 On doqquz Negentien -
20 Iyirmi Twintig -
21 Iyirmi bir Twintig -
22 İyirmi iki Twee en twintig -
23 Iyirmi üç Drie en twintig -
24 Iyirmi dörd Vier en twintig -
25 Iyirmi beş Vyf en twintig -
26 Iyirmi altı Ses en twintig -
27 Iyirmi yeddi Sewe en twintig -
28 Iyirmi səkkiz Twintig -
29 Iyirmi doqquz Nege en twintig -
30 Otuz Dertig -
31 Otuz bir Dertig een -
32 Otuz iki Twee en dertig -
33 Otuz üç Drie en dertig -
34 Otuz dörd Dertig vier -
35 Otuz beş Vyf en dertig -
36 Otuz altı Ses en dertig -
37 Otuz yeddi Sewe en dertig -
38 Otuz səkkiz Agt en dertig -
39 Otuz doqquz Dertig nege -
40 Qırx Veertig -
41 Qırx bir Een en veertig -
42 Qırx iki Veertig twee -
43 Qırx üç Veertig drie -
44 Qırx dörd Veertig vier -
45 Qırx beş Vyf en veertig -
46 Qırx altı Ses en veertig -
47 Qırx yeddi Veertig sewe -
48 Qırx səkkiz Agt en veertig -
49 Qırx doqquz Veertig nege -
50 Əlli Vyftig -
51 Əlli bir Vyftig een -
52 Əlli iki Twee en vyftig -
53 Əlli üç Vyftig drie -
54 Əlli dörd Vier en vyftig -
55 Əlli beş Vyf en vyftig -
56 Əlli altı Vyftig ses -
57 Əlli yeddi Sewe en vyftig -
58 Əlli səkkiz Agt en vyftig -
59 Əlli doqquz Vyftig nege -
60 Altmış Sestig -
61 Altmış bir Een en sestig -
62 Sixty iki Twee en sestig -
63 Altmış üç Sestig drie -
64 Altmış dörd Sestig vier -
65 Altmış beş Vyf en sestig -
66 Altmış altı Sestig -
67 Altmış yeddi Sestig sewe -
68 Altmış səkkiz Sestig agt -
69 Sixty doqquz Sestig nege -
70 Yetmiş Sewentig -
71 Yetmiş bir Sewentig -
72 Yetmiş iki Twee en sewentig -
73 Yetmiş üç Sewentig drie -
74 Yetmiş dörd Vier en sewentig -
75 Yetmiş beş Vyf en sewentig -
76 Yetmiş altı Sewentig ses -
77 Yetmiş yeddi Sewe en sewentig -
78 Yetmiş səkkiz Sewentig agt -
79 Yetmiş doqquz Sewentig nege -
80 Səksən Tagtig -
81 Səksən bir Tagtig een -
82 Səksən iki Twee en tagtig -
83 Səksən üç Drie en tagtig -
84 Səksən dörd Vier en tagtig -
85 Səksən beş Vyf en tagtig -
86 Səksən altı Ses en tagtig -
87 Səksən yeddi Sewe en tagtig -
88 Səksən səkkiz Agt en tagtig -
89 Səksən doqquz Nege en tagtig -
90 Doxsan Negentig -
91 Doxsan bir Negentig een -
92 Doxsan iki Negentig twee -
93 Doxsan üç Negentig drie -
94 Doxsan dörd Negentig vier -
95 Doxsan beş Negentig vyf -
96 Doxsan altı Negentig ses -
97 Doxsan yeddi Negentig sewe -
98 Doxsan səkkiz Negentig agt -
99 Doxsan doqquz Negentig -
100 Yüz Een honderd -